Godziny pracy Oddziału Dziennego Terapii Uzależnienia od alkoholu w Jaśle:
 
Poniedziałek: 11.00- 18.00
Wtorek: 7.00- 14.00
Sroda: 7.00- 14.00
Czwartek: 7.00- 14.00
Piątek: 11.00- 18.00
 
 

Szczegółowy plan pracy w Oddziale Dziennym Terapii Uzależnienia od alkoholu w Jaśle:

 

 1. Społeczność terapeutyczna -30 minut
 2. Przerwa na :
 • obiad- (poniedziałek, piątek) -30 minut
 • herbata/ kawa (wtorek, środa, czwartek) -15 minut
 1. Grupa tożsamości alkoholowej-120 minut
 2. Przerwa na :
 • obiad- (wtorek, środa, czwartek) -30 minut
 • herbata/ kawa (poniedziałek, piątek) -15 minut
 1. Grupa destrukcji alkoholowej- 120minut
 2. Przerwa na herbatę, kawę-15 minut
 3. Warsztaty- 60 minut
 4. Społeczność terapeutyczna -30 minut

Łącznie : 7 godzin

PROGRAM TERAPEUTYCZNY

REALIZOWANY W ODDZIALE DZIENNYM TERAPII
UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU W JAŚLE

 

 1. Przyjmowanie pacjenta do Dziennego Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu
 2. pacjenci przyjmowani są po wcześniejszej rozmowie konsultacyjnej i wyznaczeniu terminu,
 3. pacjenci przyjmowani są do Oddziału w miarę wolnych miejsc,
 4. pacjenci zobowiązani do leczenia przez Sąd przyjmowani są na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu,
 5. w przypadku nie zgłoszenia się w ustalonym terminie, przyjęcie możliwe jest w miarę wolnych miejsc lub po ustaleniu nowego terminu leczenia,
 6. program terapeutyczny trwa siedem tygodni i realizowany jest od poniedziałku do piątku. W poniedziałki i piątki Oddział pracuje od godz. 11.00-18.00 natomiast w pozostałe dni od 7.00-14.00,
 7. Warunkiem uczestniczenia w programie dziennym terapii jest podpisanie kontraktu terapeutycznego, stosowanie się do zaleceń terapeutycznych i zachowywanie abstynencji alkoholowej, narkotykowej oraz lekowej,
 8. Pacjenci z programu dziennego poddawani są codziennie przed rozpoczęciem zajęć badaniu na obecność alkoholu w wydychanym powietrzu. Uczestniczenie w zajęciach możliwe jest wyłącznie przy wyniku negatywnym (0,00 promila). W przypadku podejrzeń o zażywanie innych środków psychoaktywnych przeprowadzane są testy na zawartość określonej substancji.
 9. W ramach pobytu dziennego pacjenci:
 10. mają możliwość przeprowadzenia podstawowych badań laboratoryjnych,
 11. mają możliwość konsultacji psychiatrycznej i psychologicznej, pracownika socjalnego, opieki pielęgniarki
 12. otrzymują materiały niezbędne do realizacji programu terapeutycznego,
 13. otrzymują jeden ciepły posiłek dziennie w postaci obiadu oraz mają dostęp do herbaty, kawy i wody mineralnej

 

 1. Metody i formy pracy terapeutycznej:
 • Diagnostyka ( diagnoza nozologiczna, diagnoza problemowa).
 • Psychoterapia indywidualna.
 • Psychoterapia grupowa.
 • Osobiste programy psychoterapii.
 • Warsztaty umiejętności związanych z trzeźwieniem.
 • Konsultacje psychologiczne, pracownika socjalnego
 • Konsultacje dla rodzin, osób bliskich pacjentów Oddziału
 • konsultacje małżeńskie, rodzinne
 1. Etapy postępowania terapeutycznego dziennego oddziału obejmują:
 2. Postępowanie diagnostyczno-medyczne:
 • Badanie lekarskie i kierowanie do innych specjalistów.
 • Ewentualne badania laboratoryjne: OB, morfologia, mocz, próby wątrobowe, RTG, inne w zależności od diagnozy.
 • Informacja wstępna, motywowanie do terapii i rozpoznanie problemów.
 • Wstępne rozpoznanie fazy uzależnienia.
 1. Podstawowy program terapii uzależnienia:
 • Zawarcie kontraktu terapeutycznego.
 • Diagnoza problemowa i opracowanie Osobistego Planu Terapii.
 • Rozpoznanie własnego uzależnienia, praca nad identyfikacją i tożsamością osoby uzależnionej.
 • Praca nad głodem alkoholowym.
 • Praca nad rozpoznawaniem psychologicznych mechanizmów uzależnienia.
 • Trenowanie umiejętności służących trzeźwieniu.
 • Praca nad zapobieganiem nawrotom choroby.
 • Przygotowanie programu dalszego leczenia.
 • Budowanie sieci wsparcia i korzystanie z AA- mitingi
 • Szczegółowy harmonogram udzielania świadczeń zdrowotnych (Plan zajęć terapeutycznych ) wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w Oddziale.
 • Dla zapewnienia optymalnych warunków leczenia uzależnienia, wprowadza się Regulamin Porządkowy w Oddziale oraz określa się formę zgody pacjenta na udział w programie psychoterapeutycznym zwaną „kontraktem terapeutycznym”.
 • Regulamin zamieszczony jest na tablicy ogłoszeń Oddziału oraz przekazywany i omawiany z pacjentami na poświęconych temu zajęciach.
 • Akceptacja postanowień „kontraktu terapeutycznego” potwierdzana jest przez Pacjenta własnoręcznym podpisem.
 • Regulamin Porządkowy oraz „kontrakt terapeutyczny” traktowany jest jako integralny element programu terapii uzależnienia od alkoholu. Normy zawarte w nim służą do stabilizacji życia pacjenta, wprowadzają nowe jakości i stwarzają możliwość uczenia się konstruktywnych zachowań, koniecznych w pierwszym etapie pracy nad uzależnieniem.
 1. Diagnozowanie pacjenta wg procedur:

a) wywiad (przeprowadza psychoterapeuta uzależnień)

 • rozwój fizyczny – zdrowie,
 • rozwój psychoseksualny,
 • życie emocjonalne,
 • życie duchowe
 • relacje rodzinne,
 • relacje społeczne,
 • nauka – praca,
 • relacje z prawem,
 • sytuacja materialna,
 • kontakty z alkoholem.

Podczas wywiadu kładzie się nacisk na interpretację aktualnej sytuacji przez pacjenta w w/w kategoriach

a) Kryteria uzależnienia wg ICD 10 (wypełnia lekarz).

b) Kwestionariusz diagnostyczny ZUA B. Woronowicza

 

 1. Cele realizowane przez pacjenta

a) Program zbudowany jest w oparciu o dwa główne elementy:

 • program terapeutyczny Oddziału Dziennego Terapii Uzależnienia od alkoholu – treści zawarte w tej części są wspólne dla wszystkich pacjentów, każdy kto podejmuje terapię musi je zrealizować w czasie swojego pobytu,
 • osobiste plany terapii – ta część skoncentrowana jest na problemach charakterystycznych dla danego pacjenta. Program realizowany przez każdego z pacjentów zawiera indywidualne zadania do realizacji. Mają one na celu zwiększenie świadomości własnych problemów, uczenie nowych zachowań, diagnozowanie deficytów oraz budowanie motywacji do zdobywania umiejętności ważnych w trzeźwieniu.

b) Cele, nad którymi pracuje pacjent:

 • Uzyskanie wiedzy na temat objawów choroby alkoholowej.
 • Próba rozpoznania przez pacjenta swoich objawów jako objawów uzależnienia.
 • Rozpoczęcie pracy nad identyfikacją siebie jako alkoholika.
 • Uświadomienie roli alkoholu w swoim życiu.
 • Budowanie świadomości własnej motywacji do leczenia.
 • Praca nad destrukcją alkoholową.
 • Budowanie świadomości własnych ograniczeń.
 • Uświadomienie bezsilności wobec alkoholu.
 • Rozpoznanie własnych doświadczeń związanych z utratą kontroli
 • Rozpoznanie i zmiana przekonań dotyczących własnego picia.
 • Rozpoznawanie własnych symptomów głodu alkoholowego.
 • Diagnoza osobistego radzenia sobie z głodem.
 • Nabywanie wiedzy o konstruktywnych sposobach radzenia sobie z głodem.
 • Nabywanie umiejętności radzenia sobie z głodem alkoholowym.
 • Rozpoznawanie przejawów działania mechanizmów uzależnienia.
 • Rozpoznanie dynamiki rozwoju uzależnienia i nałogowych zachowań w dotychczasowym życiu.
 • Nabywanie umiejętności rozpoznawania i nazywania uczuć.
 • Rozpoznawanie sposobów wyrażania własnych uczuć.
 • Identyfikacja własnych problemów w związku z trudnościami z rozpoznawaniem i wyrażaniem uczuć.
 • Uczenie konstruktywnych form komunikacji.
 • Uczenie podstawowych umiejętności interpersonalnych.
 • Nabywanie wiedzy dotyczącej nawrotów choroby.
 • Uczenie się rozpoznawania własnych sygnałów ostrzegawczych mogących zapowiadać nawrót choroby.
 • Budowanie programu zapobiegania nawrotom.
 • Uczenie umiejętności zapobiegania nawrotom.
 • Rozpoznanie „zasobów” mogących służyć trzeźwieniu
 • Diagnoza deficytów mogących wpływać na jakość trzeźwienia.
 • Ocena stopnia przygotowania do radzenia sobie w różnych, trudnych sytuacjach.
 • Uczenie się budowania sieci wsparcia.
 • Uzyskanie informacji dotyczących zachowań użytecznych w trzeźwieniu.
 • Rozpoczęcie pracy nad trenowaniem nowych zachowań.
 • Nadanie kierunku pracy nad rozwojem duchowym.
 • Przekazanie informacji o AA i budowanie motywacji do korzystania z ruchu.
 1. Bloki tematyczne zajęć terapeutycznych:

 

 1. Alkoholizm – uzależnienie od alkoholu (fazy, objawy, rodzaje).
 2. Wpływ alkoholu na zdrowie psychiczne i fizyczne.
 3. Wpływ alkoholu na rodzinę.
 4. Wpływ alkoholu na wykonywanie zadań życiowych.
 5. Wpływ alkoholu na życie zawodowe
 6. Zyski i straty spowodowane nadużywaniem alkoholu.
 7. Bezsilność i utrata kontroli.
 8. Głód alkoholowy- objawy, konstruktywne sposoby radzenia sobie z głodem alkoholowym.
 9. Emocje, uczucia.
 10. Asertywność
 11. Ruch AA.
 12. Psychologiczne mechanizmy uzależnienia.
 13. Wstyd i poczucie winy.
 14. Złość i agresja.
 15. Lęk przed zmianą.
 16. Proces trzeźwienia.
 17. Zapobieganie nawrotom choroby alkoholowej Program Halt i Program 24 godziny